Odľahčovacia služba

Poslaním terénnej odľahčovacej  služby je zastúpiť starajúcu sa osobu v každodenných úkonoch a umožniť jej odpočinok a priestor na vybavenie osobných záležitostí. Ponúkame ľuďom odkázaným na pomoc a starostlivosť druhej osoby možnosť zostať v prostredí, na ktoré sú navyknutí.

V rámci odľahčovacej služby je zabezpečená odborná starostlivosť zdravotnou sestrou. 

Kto sú naši klienti

 • Ľudia s vážnym ochorením v závere života.
 • Ľudia so zdravotným postihnutím.
 • Ľudia v seniorskom veku so zníženou sebestačnosťou.

Poskytnutie služby týmto osobám je zároveň odľahčením pre ich blízkych, ktorí sa o nich starajú.

Čo vám ponúkame

 • Pomoc pri zvládaní bežných úkonov starostlivosti o vlastnú osobu (napr. podávanie jedla, obliekanie, presun na lôžko)
 • Pomoc pri osobnej hygiene (napr. kúpanie, umývanie vlasov, použitie WC)
 • Socioterapeutické činnosti (napr. trénovanie pamäte).
 • Aktivizačné činnosti (napr. predčítanie)
 • Zdravotnícke úkony (napr. podávanie liekov, infúzie, preväzy) podľa dohody a potreby.
 • Masáže
 • V prípade nestabilného alebo zhoršujúceho sa zdravotného stavu je zdravotná sestra schopná poskytnúť bezodkladnú zdravotnú starostlivosť a požadované zdravotné úkony. 

Čo potrebujete vedieť

 • Pre splnenie podmienky odľahčiť ošetrujúcej osobe je potrebné, aby bol ošetrujúci so svojim blízkym v pravidelnom kontakte najmenej 3x týždenne.
 • V prípade nestabilného alebo zhoršujúceho sa zdravotného stavu, alebo ak sú vyžadované zdravotnícke úkony, je prítomnosť ošetrujúcej osoby nevyhnutná počas poskytovania odľahčovacej služby.
 • Odľahčovaciu službu a služby mobilného hospicu je možné kombinovať, zároveň však na seba nie sú viazané.

Naše ciele

 • Zastúpiť starajúcu osobu, umožniť jej priestor na odpočinok, vybavenie osobných záležitostí, sebarealizáciu a predísť tým jej možnému preťaženiu a sociálnej izolácii.
 • Umožniť klientovi zostať vo svojom prirodzenom prostredí.

Aké sú naše zásady

 • Zachovanie dôstojnosti klienta.
 • Diskrétnosť.
 • Nestrannosť a rovný prístup.
 • Rešpekt k navyknutému spôsobu života klientov a k ich právu na súkromie.

Kontakty

V prípade záujmu o odľahčovaciu službu volajte  pondelok – piatok 9:00-14:30.

Telefón: 0918666685

Email: info@mostdomov.sk